SUNDAY WORSHIP AND ACTIVITIES

Fellowship Breakfast                         (Light Breakfast Served ) 9:30AM

Sunday School                                   10:00AM

Worship Service                                 11:00 Worship Service

Nursery                                             Available for Sunday School and Worship Services

Youth Fellowship                                5:00 - 6:30 PM-Meets Sept. thru June -

                     for more info. call Julia Dossenbach (919) 777-9299